Algemene voorwaarden

Insignia Training en Projecten b.v. is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met algemene voorwaarden van de NRTO. Insignia Training en Projecten b.v. onderschrijft de gedragscode van de NRTO voor consumenten. Deze kunt u vinden op https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/. Onderstaande algemene voorwaarden zijn bestemd voor de zakelijke markt.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Insignia Training en Projecten b.v. en op alle door Insignia Training en Projecten b.v. te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van Insignia Training en Projecten b.v. door de opdrachtgever zijn aanvaard.

Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze derde er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als het ware hij zelf opdrachtgever.

Bijzondere van de algemene voorwaarden van afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 : OVEREENKOMST

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Insignia Training en Projecten b.v. gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

Op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of contract door Insignia Training en Projecten is ontvangen en geaccepteerd.

Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie zoals deze in de aanbieding is gespecificeerd. Geen beroep kan gedaan worden en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij Insignia Training en Projecten b.v. of derden aanwezig is dan wel aan buiten de overeenkomst verkregen informatie.

Zolang geen volledige betaling van het aan Insignia Training en Projecten b.v. overeenkomst toekomende heeft plaatsgevonden, blijven de krachtens de overeenkomst door Insignia Training en Projecten b.v. aan de opdrachtgever verstrekte voor rekening en risico van de opdrachtgever en eigendom van Insignia Training en Projecten b.v.

De opdrachtgever zal dan ook op generlei wijze gebruik mogen maken van al hetgeen Insignia Training en Projecten b.v. heeft geleverd en al hetgeen ter kennis van de opdrachtgever gebracht is verband houdende met de gesloten overeenkomsten. De opdrachtgever zal evenmin gerechtigd zijn juist gemelde resultaten op welke wijze dan ook en voor welk doel dan ook aan derden ter beschikking stellen.

ARTIKEL 3 : OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN

De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde leveringen, werkzaamheden en diensten.

Alle prestaties die ten gevolge de opdracht door Insignia Training en Projecten b.v. moeten worden geleverd en niet zijn beschreven volgens genoemde specificatie zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Deze bijkomende werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

Insignia Training en Projecten b.v. is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

ARTIKEL 4 : GEHEIMHOUDING

Gegevens van een opdracht dan wel een opdrachtgever zullen door Insignia Training en Projecten b.v. zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht tenzij Insignia Training en Projecten b.v. daartoe rechtens verplicht is.

ARTIKEL 5 : OVERMACHT

In aanvulling van al wat in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkomingen van Insignia Training en Projecten b.v. op:

  • Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst opdracht of freelancercontract vertraging bij of tekortkomingen door toeleveranciers.
  • Zodanige wijzigingen in omstandigheden dat (verdere) nakoming van de verplichtingen voor Insignia Training en Projecten b.v. zo bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijze niet van Insignia Training en Projecten b.v. kan worden verlangd.
  • Het in gevaar komen van de veiligheid van de medewerkers van Insignia Training en Projecten b.v. dan wel de door Insignia Training en Projecten b.v. ingeschakelde derde, door welke omstandigheden dan ook.
  • Tekortschietende inzetbaarheid van Insignia Training en Projecten b.v., bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of ongeval.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt door Insignia Training en Projecten b.v. of de door haar ingeschakelde tussenpersonen zonder dat de opdrachtgever of eventuele tussenpersonen aanspraak kan/kunnen maken op schadevergoeding en/of de opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden.

De werkzaamheden door Insignia Training en Projecten b.v. of een door Insignia Training en Projecten b.v. ingeschakelde derde, verricht tot aan de opschorting of ontbonden verklaring moeten aan Insignia Training en Projecten b.v. worden vergoed.

In geval van overmacht heeft Training en Projecten b.v. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever of de door de opdrachtgever ingeschakelde tussenpersonen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.

ARTIKEL 6 : AANSPRAKELIJKHEID

Insignia Training en Projecten b.v. verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Training en Projecten b.v. door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Insignia Training en Projecten b.v. slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Training en Projecten b.v.

Insignia Training en Projecten b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Insignia Training en Projecten b.v. verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Insignia Training en Projecten b.v.

De eventuele aansprakelijkheid van Insignia Training en Projecten b.v. is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan Insignia Training en Projecten b.v. voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

In geen geval is Insignia Training en Projecten b.v. aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, bijvoorbeeld gederfde inkomsten

ARTIKEL 7 : RECLAME

De opdrachtgever is verplicht direct na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, de door Insignia Training en Projecten b.v. geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Insignia Training en Projecten b.v. direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Insignia Training en Projecten b.v. wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

De opdrachtgever is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.

Insignia Training en Projecten b.v. dient direct in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van Insignia Training en Projecten b.v. juist is, zal Insignia Training en Projecten b.v. de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie toe te kennen, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing.

Insignia Training en Projecten b.v. is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook genaamd verplicht.

ARTIKEL 8 : LEVERINGSTERMIJN

De in de schriftelijke bevestiging genoemde (op)leveringstermijn of de anderzijds schriftelijk opgegeven leveringstermijn berust steeds op een schatting omdat in verband met de aard van de werkzaamheden opleveringstermijnen nimmer tevoren exact vast te stellen zijn.

ARTIKEL  9 : BETALING

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de declaraties van Insignia Training en Projecten b.v. binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Wanneer de factuur een te volgen cursus betreft dient de betaling bovendien uiterlijk twee weken voor de eerste cursusdag te zijn voldaan.

Bij overschrijding van de betalingstermijn moet de opdrachtgever Insignia Training en Projecten b.v., zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, een rente vergoeden van 2% per maand of een gedeelte van een maand van de dag van de overschrijding af tot die der voldoening.

Degene die met Insignia Training en Projecten b.v. een overeenkomst sluit is tegenover Insignia b.v. hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien, ook al wordt die overeenkomst namens derden gesloten.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste, met een minimum van € 150,00, op 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rente worden gefixeerd, die vallen op de inning en invordering van niet of niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

In geval van annulering van de overeenkomst, welke annulering in geval van een cursus schriftelijk dient plaats te vinden uiterlijk 10 werkdagen voor de cursusdag, is de wederpartij van Insignia Training en Projecten b.v. een schadeloosstelling van 10% van het door als gevolg van de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting verschuldigd, onverminderd het recht van Insignia Training en Projecten b.v. op volledige schadevergoeding indien daartoe grond bestaat. Vindt die annulering later plaats dan is ingeval van een cursus, gelet op de door Insignia Training en Projecten b.v. te maken kosten, het volledige cursusgeld verschuldigd. Indien Insignia Training en Projecten b.v. het verschuldigde bedrag reeds heeft ontvangen, zal het (resterende) bedrag binnen 10 dagen aan opdrachtgever worden terugbetaald.

Insignia mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan geen bezwaar maken.

Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

ARTIKEL 10 : TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door Insignia Training en Projecten b.v. te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering van die overeenkomsten buiten Nederland plaatsvindt, het Nederlandse recht en deze voorwaarden van toepassing.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt.