Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan met betrekking tot de navolgende benamingen:

Cursist : diegene die de opleiding daadwerkelijk gaat volgen
Contractant: diegene die zich aansprakelijk stelt voor de betalingen van de opleiding, diensten en/of
adviezen
Insignia   : Insignia Training en Projecten
Annuleren: het opzeggen van de opleiding door cursist of contractant
Diensten en/of
Advies door Insignia Training en Projecten geleverde diensten en/of adviezen
Detachering bij opdrachtgevers van Insignia Training en Projecten tewerkgestelde medewerkers

 

ARTIKEL 1 : AANVAARDING

Het aanvaarden van de inschrijving geschiedt bij ontvangst van het inschrijvingsformulier door Insignia Training en Projecten.

Het aanvaarden van een opdracht geschiedt door Insignia Training en Projecten bij schriftelijke of mondelinge opdracht door de contractant.

ARTIKEL 2 : AFGELASTING

Insignia Training en Projecten behoudt zich het recht voor een opleiding of examen af te gelasten bij onvoldoende inschrijvingen. Tevens behoudt Insignia Training en Projecten zich het recht voor de indeling van de dag- en avondopleidingen en -examens te wijzigen voor wat betreft tijd en plaats.

Cursisten die reeds zijn ingeschreven, ontvangen hiervan bericht; waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden geen kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 3 : LEGITIMATIE

De cursist is verplicht om zich op verzoek van Insignia Training en Projecten of een docent/examinator van Insignia Training en Projecten te legitimeren tijdens een opleiding of examen.

ARTIKEL 4 : BETALING

Voor particulieren geldt dat alle bedragen voor de opleiding en het examen 4 weken voor aanvangsdatum van de cursus betaald dienen te worden.

Voor bedrijven geldt dat alle bedragen voor de opleiding en het examen 15 dagen na factuurdatum betaald dienen te worden. Voor alle facturen die niet binnen de gestelde termijn van 15 dagen betaald zijn, zal een interest van 2 % per maand verschuldigd zijn. Voor de open inschrijvingscursussen, dienen alle bedragen voor de opleiding en het examen 4 weken voor de aanvangsdatum van de cursus betaald te worden.

Voor geleverde diensten en/of adviezen geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, tot handhaving van de rechtspositie van Insignia Training en Projecten jegens contractant, worden door de contractant aan Insignia Training en Projecten vergoedt.

ARTIKEL 5 : ANNULERING

Annulering van een opleiding of examen dient schriftelijk te geschieden; uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum van de opleiding. In dit geval is 10 % van het opleidings- en examengeld verschuldigd.

Bij annulering binnen 4 weken voor aanvangsdatum van de opleiding is 30 % van het opleidings- en examengeld verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvangsdatum van de opleiding is het totale overeenkomstbedrag van de opleiding en het examen verschuldigd.

Bij tussentijds verlaten van de opleiding wordt geen restitutie verleend.

Bij annulering van opdrachten met betrekking tot geleverde diensten en/of adviezen, zal Insignia Training en Projecten datgeen in rekening brengen, wat tot op het moment van annulering aan werkzaamheden is verricht door Insignia Training en Projecten.

ARTIKEL 6 : AUTEURSRECHT

Alle rechten van de lesmaterialen door of via Insignia Training en Projecten verstrekt, blijven aan Insignia Training en Projecten voorbehouden. Niets mag van de uitgave van de lesmaterialen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van Insignia Training en Projecten.

Het is tevens niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 7 : ACCEPTATIE

De contractant verklaart door ondertekening van het inschrijvingsformulier de Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te accepteren.

De contractant verbindt zich tot het nakomen van een overeenkomst, zodra de contractant schriftelijk en/of mondeling opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van diensten en/of advisering.

ARTIKEL 8 : AANSPRAKELIJKHEID

Insignia Trainingen en Projecten is gerechtigd van de contractant een onmiddelijk opeisbare bankgarantie te vragen, dit ter grootte van het aan Insignia Training en Projecten verschuldigde bedrag, een en ander onder voorwaarden acceptabel voor Insignia Training en Projecten. Deze bankgarantie vervalt indien en naar gelang door contractant aan zijn financiele verplichtingen, voortvloeiend uit de offerte, is voldaan.

 

Insignia Training en Projecten is gerechtigd het programma van de cursus aan te passen of niet uit te voeren, wanneer er sprake is van nalatigheid van de contractant. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de contractant.

Indien Insignia Training en Projecten in gebreke wordt gesteld door contractant voor nalatigheid of wanprestatie; kan Training en Projecten slechts gehouden worden de schade die de contractant hierdoor lijdt, te vergoeden. Met dien verstande dat het te vergoeden schadebedrag is gemaximeerd tot het bedrag in de overeenkomst tussen Insignia Training en Projecten en de contractant, welk bedrag vooraf is overeengekomen.

Insignia Training en Projecten kan door contractant nimmer aansprakelijk worden gehouden voor andere schade, hoe ook te noemen dan voorzien in dit artikel.

ARTIKEL  9 : AANSPRAKELIJKHEID DETACHERING VOOR SCHADE EN VRIJWARING

Insignia Training en Projecten is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die gedetacheerde medewerkers van Insignia Training en Projecten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

Insignia Training en Projecten is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die gedetacheerden zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

De opdrachtgever vrijwaart Insignia Training en Projecten voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand)

van Insignia Training en Projecten als werkgever van de gedetacheerde – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die gedetacheerden toebrengen aan opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die gedetacheerden zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

ARTIKEL 10 : GESCHILLEN

Alle geschilllen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de offertes, overeenkomsten en de uitvoering van de overeenkomsten, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

ARTIKEL 11 : ALGEMEEN

Deze voorwaarden dienen als rechtsverhouding tussen Insignia Training en Projecten en de contractant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Op onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering van de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Bij de uitvoering van het programma van de cursus behoudt Insignia Training en Projecten zich het recht voor hiervan af te wijken, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Belangrijke wijzigingen worden alleen in onderling overleg doorgevoerd.

De geldigheidsduur van een offerte loopt 3 maanden na de offertedatum af. Onderlinge overeengekomen wijzigingen ten aanzien van de geldigheidsduur worden in de offerte vastgelegd.

Alle bedragen, genoemd in de offerte, zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.